Turniej CS:GO — grupy, eliminacje itp.

W obec­no­ści uczniów kla­sy IA prze­pro­wa­dzi­li­śmy loso­wa­nie grup eli­mi­na­cyj­nych. Chłop­cy z Aqu­alis tak sobie “polo­so­wa­li”, że zagra­ją w jed­nej gru­pie z Boru­tą i NoLi­fe Frags. 🙂

No trud­no … . Pełen wykaz grup, ter­mi­narz pierw­sze­go dnia meczów, godzi­ny i infor­ma­cje szcze­gó­ło­we zamie­ści­łem w plicz­ku.

Kolej­ność meczów jest rów­nież okre­ślo­na na pod­sta­wie kolej­no­ści loso­wa­nia poszcze­gól­nych dru­żyn.