Maraton Pisania Listów

W dniach od 04 do 09 grud­nia 2017 r. w naszej szko­le odby­wał się Mara­ton Pisa­nia Listów. Corocz­na impre­za orga­ni­zo­wa­na przez poza­rzą­do­wą orga­ni­za­cje wal­czą­cą o pra­wa czło­wie­ka, Amne­sty Inter­na­tio­nal. Wyda­rze­nie jest też jed­nym z form obcho­dów Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Praw Czło­wie­ka. Nasza szko­ła w tym wyda­rze­niu bra­ła udział kolej­ny raz z rzę­du. Wal­czy­li­śmy o popra­wę życia ludzi wię­zio­nych, nie słusz­nie ska­za­nych na całym świe­cie. W tym roku bro­ni­li­śmy ludzi pocho­dzą­cych, mię­dzy inny­mi z Mada­ga­ska­ru, Egip­tu, Tur­cji i innych kra­jów. Zasa­da pro­sta: ilość= jakość. Im wię­cej listów napi­sze się tym więk­sza szan­sa na ura­to­wa­nie kogoś. Jed­nym z naszych tego­rocz­nych boha­te­rów była Shac­ke­lia Jack­son. Uda­ło nam się napi­sać aż 199 listów! Pobi­li­śmy zeszło­rocz­ny rekord. Ucznio­wie naszej pla­ców­ki wyka­za­li się wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem. Orga­ni­za­to­rzy bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­ją! Rezul­ta­ty Mara­to­nu są widocz­ne od razu. Już w jego trak­cie otrzy­mu­je­my wie­le dobrych wia­do­mo­ści — ludzie są uwal­nia­nia z wię­zień, wła­dze reagu­ją na nasze ape­le, złe pra­wo jest zmie­nia­ne. Zachę­ca­my do śle­dze­nia losów tego­rocz­nych bohaterów/ boha­te­rek !

Dzię­ku­je­my Wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym w akcje.