Wypożycz książkę na ferie.

Oce­ny już pra­wie wysta­wio­ne i nic wię­cej w pierw­szym seme­strze nie da się zro­bić.

A że jeste­ście już bar­dzo zmę­cze­ni  – wszyst­kim marzą się ferie!!!

Powo­li moż­na już pla­no­wać, co dobre­go i faj­ne­go będzie­cie robić w tym bło­gim cza­sie. Z pew­no­ścią war­tą roz­wa­że­nia pro­po­zy­cją jest dobra książ­ka z biblio­te­ki szkol­nej. Książ­ka może oka­zać się nie­zwy­kłym przed­mio­tem, któ­ry wywo­ła na Two­jej twa­rzy uśmiech, gniew, roz­cza­ro­wa­nie. Potra­fi Cię wzru­szyć i dopro­wa­dzić do łez. Dzię­ki niej prze­nie­siesz się w zupeł­nie inny świat. Świat, gdzie poznasz zupeł­nie inne życie…

Zapra­sza­my i zachę­ca­my do lek­tu­ry, a że mamy boga­tą pro­po­zy­cję nowych ksią­żek, to i jest z cze­go wybie­rać.