Eliminacje CS:GO w turnieju KPSW

W dniu dzi­siej­szym nasza szkol­na dru­ży­na e-spor­to­wa (Aqu­alis) wzię­ła udział w orga­ni­zo­wa­nym przez KPSW eli­mi­na­cyj­nym tur­nie­ju gry CS:GO w Nowym Ryn­ku. Odpa­dli­śmy w tur­nie­ju po prze­gra­nej 16:3 z dru­ży­ną, któ­ra w kolej­nej run­dzie zosta­ła zdys­kwa­li­fi­ko­wa­na. Admi­ni­stra­to­rem ser­we­rów do gry był nasz uczeń kla­sy pierw­szej — Mar­cin Kola­siń­ski. Zbie­ra­my doświad­cze­nie i oby­cie LANo­we. Jutro Aqu­alis weź­mie udział w swo­jej pierw­szej kolej­ce meczów w ramach Pol­skiej Ligi Klas E-spor­to­wych, a  za 3 dni star­tu­je­my z naszym tur­nie­jem LAN w budyn­ku warsz­ta­tów szkol­nych.  🙂