CS:GO — po pierwszym dniu.

Po roze­gra­niu meczy w pierw­szej gru­pie, awans do ćwierć­fi­na­łów wywal­czy­ły dru­ży­ny per_REKTum (pierw­sze miej­sce) i Klub Eme­ry­ta (dru­gie miej­sce). Mie­li­śmy tro­chę pro­ble­mów z kabla­mi, inter­ne­tem i jed­nym kom­pem, któ­re­go final­nie nie uda­ło nam się napra­wić. Opóź­nie­nie to spo­wo­do­wa­ło, że dzi­siej­szy ostat­ni mecz prze­kła­da­my na 8:00 jutro, a co za tym idzie wszyst­kie jutrzej­sze mecze opóź­nią się o godzi­nę. Zoba­czy­my jak jutro się wszyst­ko poto­czy, ale ist­nie­je taka ewen­tu­al­ność, że zosta­nie­my nie­co dłu­żej i też może się oka­zać, że jakiś mecz z koń­ca przej­dzie na kolej­ny dzień.