CS:GO — po drugim dniu.

Po roze­gra­niu meczy w dru­giej gru­pie, awans do ćwierć­fi­na­łów wywal­czy­ły dru­ży­ny Są Gor­si! (pierw­sze miej­sce) i Rekord Skocz­ni (dru­gie miej­sce). Uda­ło się też roze­grać kom­plet meczy w gru­pie 3. Dru­ży­na My Tu Tyl­ko Na Chwi­le nie przy­je­cha­ła więc zaosz­czę­dzi­li­śmy trosz­kę cza­su w kon­tek­ście zacię­tych meczy mię­dzy dru­ży­na­mi Boru­ta, NoLi­fe­Frags i Aqu­alis (nasza dru­ży­na z pierw­szej kla­sy e-sport). Mię­dzy Boru­tą a NoLi­fe­Frags padł wynik 16:14, a Aqu­alis gra­jąc o pierw­sze miej­sce w gru­pie (po wal­ko­we­rze nad nie­obec­ną dru­ży­ną) mia­ła wynik 15:10 (prze­ciw­ko Boru­cie) … i prze­gry­wa­jąc 9 rund z rzę­du prze­gry­wa mecz 15:19. W kolej­nym meczu z NoLi­fe­Frags prze­gry­wa­my 7:16 i final­nie odpa­da­my z tur­nie­ju !!! 🙁
Awans z tej gru­py wywal­czy­ły dru­ży­ny Boru­ta (pierw­sze miej­sce) i NoLi­fe­Frags (dru­gie miej­sce). 
Jutro zaczy­na­my mecza­mi o 9:00 !! Zosta­ło nam 5 meczy grupy4 więc może­my na spo­koj­nie zacząć zgod­nie z roz­pi­ską.