Zmiana planu lekcji !!

Przy­po­mi­na­my, że z dniem 29.01.2018 r. ule­ga zmia­nie dotych­cza­so­wy plan lek­cji wszyst­kich klas. Plan lek­cji dostęp­ny jest w zakład­ce plan lek­cji. Kolo­ry­sty­ka zie­lo­na. W przy­pad­ku wczy­ta­nia się sta­re­go pla­nu, nale­ży odświe­żyć zawar­tość stro­ny kom­bi­na­cją kla­wi­szy CTRL-F5, a jak to nie pomo­że to wyczy­ścić w prze­glą­dar­ce histo­rię prze­glą­da­nych stron. 

Do koń­ca ferii plan lek­cji zosta­nie rów­nież zaim­por­to­wa­ny do dzien­ni­ka elek­tro­nicz­ne­go.