Konkurs walentynkowy

Walen­tyn­ki lada dzień! Czas zako­cha­nych, miło­ści i w ogó­le…

Dla­te­go też zapra­sza­my Was do wzię­cia udzia­łu w kon­kur­sie. Wystar­czy odpo­wie­dzieć na zamiesz­czo­ne poni­żej pyta­nia. Nagro­da dla pierw­szej oso­by, któ­ra dostar­czy bez­błęd­ne odpo­wie­dzi do biblio­te­ki szkol­nej dnia 14 lute­go 🙂

KON­KURS walen­tyn­ko­wy 2