Konkurs walentynkowy rozstrzygnięty.

Zwy­cięż­czy­nią tego­rocz­ne­go kon­kur­su walen­tyn­ko­we­go zosta­ła Syl­wia Woź­niak z kl. II T. Nie dość, że odda­ła swo­ją pra­cę jako pierw­sza, to i pra­wie bez błę­dów. Gra­tu­lu­je­my!!!