Wycieczka do zakładu WEPA Professional w Piechowicach

Dnia 7 mar­ca ucznio­wie z kla­sy III tech­ni­kum elek­trycz­ne­go mie­li oka­zje zwie­dzić sąsia­du­ją­cy ze szko­łą zakład papier­ni­czy w Pie­cho­wi­cach. Zwie­dza­nie zakła­du zaczę­ło się od pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nej doty­czą­cej zakła­du oraz krót­kie­go szko­le­nia BHP. Następ­nie mło­dzież mogła zoba­czyć cały pro­ces tech­no­lo­gicz­ny w tym naj­now­szą maszy­nę papier­ni­czą odda­ną w tym roku do eks­plo­ata­cji, oraz obwo­dy ener­ge­tycz­ne zasi­la­ją­ce zakład. Papier­nia w Pie­cho­wi­cach może pochwa­lić się jed­ny­mi z naj­no­wo­cze­śniej­szych roz­wią­zań w powie­cie jele­nio­gór­skim wyko­rzy­sty­wa­nych w sie­ciach wyso­kie­go i śred­nie­go napię­cia sto­so­wa­nych do zasi­la­nia maszyn i urzą­dzeń w zakła­dzie. Zapro­sze­nie z zakła­du mia­ło rów­nież na celu moż­li­wość zapo­zna­nia się z ofer­tą i warun­ka­mi pra­cy w WEPA Pro­fes­sio­nal w Pie­cho­wi­cach. Zwłasz­cza, że na ryn­ku pra­cy obser­wu­je­my duże zapo­trze­bo­wa­nie na pra­cow­ni­ków z wykształ­ce­niem elek­trycz­nym.