Zawody strzeleckie

W ramach Szkol­nej Ligi Strze­lec­kiej Jele­nio­gór­ski Zarząd Rejo­no­wy LOK w Jele­niej Górze zor­ga­ni­zo­wał w dniu 20.03.2018r. na strzel­ni­cy  Wzgó­rze Kościusz­ki 6, zawo­dy w strze­lec­twie spor­to­wym z bro­ni pneu­ma­tycz­nej o „Puchar Pre­zy­den­ta Mia­sta Jele­niej Góry”. W zawo­dach udział wzię­ła mło­dzież gim­na­zjal­na i lice­al­na star­tu­ją­ca w dzie­wię­ciu zespo­łach. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ła sze­ścio­oso­bo­wa dru­ży­na dziew­cząt i chłop­ców /3+3/. W koń­co­wej kla­sy­fi­ka­cji osta­tecz­nie zaję­li­śmy III miej­sce. Na uwa­gę zasłu­gu­je fakt, że zawo­dy sta­ły na bar­dzo wyso­kim pozio­mie, o czym może świad­czyć róż­ni­ca kil­ku punk­tów dzie­lą­ca poszcze­gól­ne zespo­ły. Życzy­my kolej­ne­go uda­ne­go star­tu w zawo­dach, któ­re już nie­ba­wem.