Przewodniczący Samorządu UCZNIOWSKIEGO

 Prze­wod­ni­czą­cy Samo­rzą­du Uczniow­skie­go:

Krzysz­tof Waw­rzy­niak kla­sa II b Tech­ni­kum

zastęp­ca:      

Bar­tło­miej Madej kla­sa II b Tech­ni­kum

opie­kun:

Beata Miki­ciuk-Murzyn