VI Międzynarodowy Konkurs Literacki 2018

Sto­wa­rzy­sze­nie POLin Polni­sche Frau­en in Wirt­schaft
und Kul­tur e.V. i Pol­skie Towa­rzy­stwo Szkol­ne „Oświa­ta” ogła­sza­ją
VI Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Lite­rac­ki dla dzie­ci i mło­dzie­ży „Mło­dzież pisze wier­sze”.