Dni Otwarte

Przy­po­mi­na­my i zapra­sza­my gim­na­zja­li­stów 25 maja w godzi­nach 10:3016:00 na Dni Otwar­te. Do zoba­cze­nia !!