INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

W dniu 23 maja 2018 r. (środa) o godzinie 17:10  odbędą się zebrania śródokresowe dla rodziców/opiekunów uczniów klas:

I T a,b, II T, III T

Rodzi­cu to już ostat­ni raz w tym roku szkol­nym możesz uczest­ni­czyć w zebra­niu, na któ­rym uzy­skasz wszel­kie infor­ma­cje o swo­im dziec­ku zwią­za­ne z nauką, fre­kwen­cją, zaan­ga­żo­wa­niem spo­łecz­nym i inne.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE