ZGRUPOWANIE KONDYCYJNE

W dniach 58.06.2018 r. mło­dzież naszej szko­ły uczest­ni­czy­ła  w obo­zie  kon­dy­cyj­no-spor­to­wym w Karpicku/ k Wolsz­ty­na. W ramach zajęć ucznio­wie mogli sko­rzy­stać z kaja­ków, ścian­ki wspi­nacz­ko­wej, krę­gli. Naj­wię­cej emo­cji wzbu­dzał Paint­ball. Ucznio­wie podzie­li­li się na dwie dru­ży­ny sto­czy­li praw­dzi­wie zażar­tą wal­kę. Pogo­da nam sprzy­ja­ła, więc  moż­na było popły­wać w jezio­rze. Jed­no­cze­śnie ucznio­wie mie­li oka­zję zapo­znać się z zasa­da­mi ratow­nic­twa medycz­ne­go i wod­ne­go.  Zwie­dzi­li­śmy muzeum Rober­ta Kocha leka­rza, któ­ry wyna­lazł prąt­ki gruź­li­cy i Skan­sen paro­wo­zów w Wolsz­ty­nie. Wszy­scy wró­ci­li opa­le­ni, wypo­czę­ci (od szko­ły) i zado­wo­le­ni.