ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

UWA­GA UCZNIO­WIE

Uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go odbę­dzie się 22 czerw­ca 2018  (pię­tek) o godzi­nie 10:00 w sali  gim­na­stycz­nej