UWAGA RODZICE, UCZNIOWIEWYPRAWKA SZKOLNA

Wnio­sek o wypraw­kę szkol­ną i wypła­tę pie­nię­dzy moż­na będzie skła­dać już od 1 lip­ca.

Na wnio­sek, a więc nie z auto­ma­tu, nie z urzę­du, będzie przy­słu­gi­wa­ło dziec­ku lub oso­bie uczą­cej się do 20. roku życia (do 18. roku życia, jeśli dziec­ko nie będzie kon­ty­nu­owa­ło nauki)

Wnio­sek o wypła­tę świad­cze­nia będzie moż­na skła­dać za pośred­nic­twem Inter­ne­tu od 1 lip­ca (poprzez por­tal emp@tia), a w tra­dy­cyj­nej for­mie papie­ro­wej — od 1 sierp­nia (np. pod­czas oso­bi­stej wizy­ty w urzę­dzie lub pocz­tą). Wnio­ski będą przyj­mo­wa­ne do 30 listo­pa­da.

Po raz pierw­szy pro­gram ma objąć uczniów roz­po­czy­na­ją­cych rok szkol­ny 2018/2019. Przy­zna­wa­nie i wypła­ta świad­cze­nia będą reali­zo­wa­ne przez gmi­ny, a w przy­pad­ku dzie­ci umiesz­czo­nych w pie­czy zastęp­czej — przez powia­ty. Świad­cze­nie będzie przy­zna­wa­ne m.in. na wnio­sek rodzi­ca, opie­ku­na lub rodzi­ny zastęp­czej.

Świad­cze­nie nie będzie przy­słu­gi­wa­ło, gdy dziec­ko zosta­nie umiesz­czo­ne w domu pomo­cy spo­łecz­nej, mło­dzie­żo­wym ośrod­ku wycho­waw­czym, schro­ni­sku dla nie­let­nich, zakła­dzie popraw­czym, aresz­cie śled­czym, zakła­dzie kar­nym, szko­le woj­sko­wej lub innej szko­le, jeże­li insty­tu­cje te zapew­nia­ją nie­od­płat­nie peł­ne utrzy­ma­nie, albo w pie­czy zastęp­czej (w takim przy­pad­ku świad­cze­nie “Dobry start” będzie przy­słu­gi­wa­ło oso­bom spra­wu­ją­cym pie­czę zastęp­czą).

Roz­pa­trze­nie pra­wi­dło­wo wypeł­nio­ne­go i kom­plet­ne­go wnio­sku zło­żo­ne­go w lip­cu i sierp­niu i wypła­ta świad­cze­nia nastą­pią nie póź­niej niż do koń­ca wrze­śnia.