Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

Infor­mu­je­my, że dnia 03.09.2018 r. (ponie­dzia­łek) o godzi­nie 9:00 odbę­dzie się Uro­czy­ste Roz­po­czę­cie Roku Szkol­ne­go 2018/2019.