Plan lekcji

W zakład­ce plan lek­cji został opu­bli­ko­wa­ny plan obo­wią­zu­ją­cy od 4.09.2018 r. Jed­no­cze­śnie został on zaim­por­to­wa­ny do dzien­ni­ka lek­cyj­ne­go i z wyjąt­kiem kla­sy IVT tam też powin­no to dzia­łać. W przy­pad­ku pro­ble­mów pod­glą­du pla­nu na smart­fo­nie w dzien­ni­ku elek­tro­nicz­nym, jakiś luk w lek­cjach, błę­dów grup itp.  pro­szę plan spraw­dzić przez stro­nę WWW dzien­ni­ka (apli­ka­cja mobil­na fir­my Vul­can ma z tym okre­so­we pro­ble­my). Praw­do­po­dob­nie będą się poja­wia­ły jakieś zmia­ny w kolej­nych dniach więc pro­szę śledź­cie aktu­ali­za­cje pla­nu. W przy­pad­ku jakich­kol­wiek pro­ble­mów, nie­ja­sno­ści pro­si­my o infor­ma­cje.