Uczniowie ZSTiL na “Kamerdynerze”

Tysią­ce widzów obej­rza­ło już „Kamer­dy­ne­ra” w reży­se­rii Fili­pa Bajo­na. My rów­nież. Wczo­raj ucznio­wie kl.III Tech­ni­kum zawi­ta­li na sean­sie w kinie Helios.

Kamer­dy­ner to inspi­ro­wa­na praw­dzi­wy­mi wyda­rze­nia­mi histo­ria splą­ta­nych losów Pola­ków, Kaszu­bów i Niem­ców na tle lat 19001945. Film uka­zu­je skom­pli­ko­wa­ne posta­wy i wybo­ry, któ­rych miesz­ka­ją­cy tam ludzie musie­li doko­ny­wać.

Film nie­ła­twy i zmu­sza­ją­cy do licz­nych prze­my­śleń, ale wart ogląd­nię­cia. Pole­ca­my.