DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Naj­cen­niej­szym i naj­trwal­szym poda­run­kiem jaki moż­na dać dziec­ku- jest wykształ­ce­nie”  Ary­sto­te­les

Dnia 15 paź­dzier­ni­ka 2018 r. odbył się, jak co roku  w naszej szko­le, apel z oka­zji Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej. Samo­rząd uczniow­ski w podzię­ce za codzien­ny trud peda­go­gów przy­go­to­wał zabaw­ny występ. Z przy­mru­że­niem oka uka­zy­wał on pra­cę nauczy­cie­li i pra­cow­ni­ków szko­ły. Gwiaz­dą gali oka­zał się prze­bra­ny za kobie­tę uczeń kla­sy II T Bar­tło­miej. Nauczy­cie­le na  koniec przed­sta­wie­nia obda­ro­wa­ni zosta­li słod­kim upo­min­kiem.