Wycieczka do Elektrowni Turów

W ramach cyklicz­nych wycie­czek zawo­do­znaw­czych dla uczniów tech­ni­kum elek­trycz­ne­go 24 paź­dzier­ni­ka wyje­cha­li­śmy zwie­dzić elek­trow­nię Turów w Boga­ty­ni. Jest to jed­na z naj­więk­szych elek­trow­ni w kra­ju. Znacz­ną część zatrud­nio­nych sta­no­wią wła­śnie elek­try­cy, pra­cu­ją­cy przy róż­nych urzą­dze­niach i napię­ciach docho­dzą­cych do 400kV. Nasza mło­dzież mia­ła oka­zję zoba­czyć cały cykl wytwa­rza­nia ener­gii elek­trycz­nej począw­szy od spa­la­nia węgla bru­nat­ne­go i wpły­wu tego pro­ce­su na śro­do­wi­sko natu­ral­ne,  obieg pary wod­nej napę­dza­ją­cej gene­ra­to­ry po trans­for­ma­cję napię­cia z gene­ra­to­rów za pomo­cą trans­for­ma­to­rów mocy i prze­sy­ła­nie ener­gii elek­trycz­nej linia­mi wyso­kie­go napię­cia do kra­jo­we­go sys­te­mu ener­ge­tycz­ne­go. Dla uczniów była to nie­po­wta­rzal­na moż­li­wość zoba­cze­nia pro­ce­sów wytwa­rza­nia ener­gii elek­trycz­nej,  któ­rych uczą się na zaję­ciach teo­re­tycz­nych.