Zebranie z rodzicami klasy IV Technikum

Zapra­sza­my Pań­stwa na zebra­nie rodzi­ców kla­sy IV tech­ni­kum, któ­re odbę­dzie się 14 listo­pa­da 2018 r. (śro­da) w szko­le ZSTiL w Pie­cho­wi­cach o godzi­nie 17:00. Wię­cej infor­ma­cji przez dzien­nik elek­tro­nicz­ny.