DLA NIEPODLEGŁEJ…

Zada­nie Z Patrio­ty­zmu” to tytuł spek­ta­klu, któ­ry zapre­zen­to­wał naszym uczniom teatr Maska z Kra­ko­wa w dniu 15 listo­pa­da 2018 r.  Spek­takl, któ­ry miał za zada­nie przy­bli­że­nie mło­dzie­ży wize­run­ku współ­cze­sne­go patrio­ty, pro­pa­gu­jąc oby­wa­tel­ską posta­wę, wska­zy­wać róż­ne wizje patrio­ty. Czy to się uda­ło? Mam nadzie­ję , że tak…