Zawody sportowo-obronne w Bolesławcu

9 listo­pa­da, ucznio­wie klas mun­du­ro­wych bra­li udział w Zawo­dach Spor­to­wo-Obron­nych oraz Tur­nie­ju Strze­lec­kim dla uczniów klas mun­du­ro­wych z oka­zji naro­do­we­go Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści zor­ga­ni­zo­wa­nych przez 23. Ślą­ski Pułk Arty­le­rii i Sto­wa­rzy­sze­nie 62. Kom­pa­nii Spe­cjal­nej Com­man­do w Bole­sław­cu. Zawo­dy odby­wa­ły się o puchar dowód­cy wspo­mnia­ne­go puł­ki i pre­ze­sa Com­man­do. Kon­kur­so­wy­mi kon­ku­ren­cja­mi było strze­la­nie i indy­wi­du­al­ny bieg na dwa kilo­me­try. ZSTiL repre­zen­to­wa­li ucznio­wie: Oli­wia Micha­lak (kapi­tan dru­ży­ny), Pau­li­na Bry­niak, Bar­tosz Bere­siń­ski, Kon­rad Majew­ski, Kaje­tan Nowa­kow­ski, Michał Skow­roń­ski. W każ­dym momen­cie zawo­dów w rezer­wie był Bogu­sław Wro­na. W zawo­dach udział bra­ło 27 dru­żyn. Mun­du­ro­wa dru­ży­na z naszej szko­ły w tur­nie­ju strze­lec­kim zaję­ła III miej­sce.

Udział naszych uczniów w zawo­dach w Bole­sław­cu nale­ży uznać za waż­ny jesz­cze z jed­ne­go powo­du. Otóż bole­sła­wiec­ka jed­nost­ka i Sto­wa­rzy­sze­nie Com­man­do w tym samym dniu zor­ga­ni­zo­wa­li szko­le­nie z nastę­pu­ją­cych zagad­nień: budo­wa oraz nauka roz­kła­da­nia i skła­da­nia bro­ni dłu­giej i krót­kiej, uzbra­ja­nie gra­na­tów ręcz­nych, łado­wa­nie i roz­ła­do­wa­nie maga­zyn­ka, posłu­gi­wa­nie się wykry­wa­czem min, rzut gra­na­tem, musz­tra indy­wi­du­al­na i zespo­ło­wa. Dla uczniów z kla­sy pierw­szej był to pierw­szy kon­takt z jed­nost­ką bojo­wą. Mogli „poczuć” atmos­fe­rę praw­dzi­we­go woj­ska. Nie oby­ło się bez woj­sko­we­go bigo­su i innych sma­ko­ły­ków, o któ­re posta­ra­li się orga­ni­za­to­rzy.

W tym samym cza­sie szko­lił się w 23. Ślą­skim Puł­ku Arty­le­rii pod­od­dział żoł­nie­rzy ame­ry­kań­skich, z któ­ry­mi nasi ucznio­wie, jak i z innych dru­żyn zro­bi­li sobie sesję zdję­cio­wą. Do Pie­cho­wic, repre­zen­ta­cja „mun­du­ro­wa” wró­ci­ła z pucha­rem oraz meda­la­mi i nagro­da­mi.