Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta

6 listo­pa­da 2018 r. repre­zen­ta­cja naszej szko­ły: Tomasz Fikier, Maciej Frąt­czak, Mar­cin Jędrzej­czuk, Dawid Grzel­ka, Nor­bert Kowa­lik, Bar­tło­miej Madej uczest­ni­czy­ła w XIV edy­cji Mię­dzysz­kol­nych Zawo­dów Strze­lec­kich o Puchar Komen­dan­ta Poli­cji w Jele­niej Górze. Zawo­dy oby­ły się na strzel­ni­cy Ligi Obro­ny Kra­ku „Na Skał­ce” w Jele­niej Górze. Zawod­ni­cy rywa­li­zo­wa­li w kon­ku­ren­cji: pneu­ma­tycz­ny kara­bi­nek spor­to­wy 10 naboi (i dwa strza­ły prób­ne), czas 15 minut, odle­głość 10 metrów, posta­wa sto­jąc z opar­ciem, przy­rzą­dy celow­ni­cze zamknię­te. . W zawo­dach wystar­to­wa­ło sie­dem dru­żyn sze­ścio­oso­bo­wych z jele­nio­gór­skich szkół śred­nich. Bez­a­pe­la­cyj­nym zwy­cięz­cą indy­wi­du­al­nym zawo­dów został Mar­cin Jędrzej­czuk, czwar­te miej­sce zajął Tomasz Fikier, a pią­te Dawid Grzel­ka. Pozo­sta­li ucznio­wie rów­nież dobrze się spi­sa­li, ponie­waż dru­ży­na zaję­ła pierw­sze miej­sce w kate­go­rii „męskiej”. Zawod­ni­cy otrzy­ma­li pamiąt­ko­we dyplo­my.