STYPENDYSTA PREZESA RADY MINISTRÓW 2018

5 grud­nia 2018 r. na uro­czy­stej gali sali Teatru Zdro­jo­we­go im. Hen­ry­ka Wie­niaw­skie­go w Szczaw­nie Zdro­ju zosta­ły wrę­czo­ne sty­pen­dia Pre­ze­sa Rady Mini­strów  nasze­mu ucznio­wi kla­sy II Tech­ni­kum elek­trycz­ne­go Krzysz­to­fo­wi Waw­rzy­nia­ko­wi. Śred­nią ocen za poprzed­ni rok szkol­ny jaką uczeń uzy­skał to 5,2 i wzo­ro­we zacho­wa­nie. O sty­pen­dium Pre­ze­sa Rady Mini­strów mogli ubie­gać się ucznio­wie, któ­rzy otrzy­ma­li pro­mo­cję z wyróż­nie­niem, uzy­sku­jąc przy tym naj­wyż­szą w danej szko­le śred­nią ocen lub wyka­zu­ją szcze­gól­ne uzdol­nie­nia w co naj­mniej w jed­nej dzie­dzi­nie wie­dzy, uzy­sku­jąc w niej naj­wyż­sze wyniki,a w pozo­sta­łych dzie­dzi­nach wie­dzy wyni­ki co naj­mniej dobre.
Gra­tu­lu­je­my i życzy­my naj­wyż­szej śred­niej rów­nież w tym roku szkol­nym.