STYPENDYŚCI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 Oto sty­pen­dy­ści  naszej szko­ły, któ­rzy osią­gnę­li  bar­dzo dobre wyni­ki w nauce,angażowali się  w życie szko­ły, uczest­ni­czy­li w kon­kur­sach i zawo­dach spor­to­wych:

Sty­pen­dium Pre­ze­sa Rady Mini­strów:

Krzysz­tof Waw­rzy­niak II Tech­ni­kum elek­trycz­ne śr ocen 5,2

Sty­pen­dium Rady Powia­tu Jele­nio­gór­skie­go:

  1. Syl­wia Woź­niak III Tech­ni­kum Infor­ma­tycz­ne śr ocen 5,0
  2. Krzysz­tof Waw­rzy­niak II Tech­ni­kum elek­trycz­ne śr ocen 5,2
  3. Bar­tło­miej Madej II Tech­ni­kum infor­ma­tycz­ne śr ocen 5,0

Nagro­da Sta­ro­sty Jele­nio­gór­skie­go:

    1. Mar­cin Kola­siń­ski II Tech­ni­kum infor­ma­tycz­ne śr ocen 4,89
    2. Jakub Ziem­niak II Tech­ni­kum infor­ma­tycz­ne śr ocen 4,78
    3. Mał­go­rza­ta Babik III Tech­ni­kum Infor­ma­tycz­ne śr ocen 4,28

 Gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych suk­ce­sów