1% dla szkoły

DRO­DZY RODZI­CE, SZA­NOW­NI PAŃ­STWO SYM­PA­TY­CY

         ZESPO­ŁU SZKÓŁ TECH­NICZ­NYCH I LICE­AL­NYCH

     W PIE­CHO­WI­CACH

SZKO­ŁA NASZA NALE­ŻY  FUN­DA­CJI STU­DENC­KIEJ „ MŁO­DZI – MŁO­DYM”

PRO­WA­DZĄ­CEJ  DZIA­ŁA­NIA W CELU POZY­SKA­NIA  DLA NASZEJ SZKO­ŁY ŚROD­KÓW W RAMACH 1%

SER­DECZ­NIE PRO­SI­MY O PRZE­KA­ZA­NIE I  ZAPIS W DRU­KU PIT NA RZECZ NASZEJ SZKO­ŁY

NR KRS:0000270261

 CEL PIECH­TECH 6620

DODAT­KO­WE  INFOR­MA­CJE O AKCJI  ZNAJ­DZIESZ NA SZKOL­NEJ STRO­NIE INTER­NE­TO­WEJ   www.zsem.pl 

oraz u peda­go­ga szkol­ne­go