w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Gru­pa uczniów z naszej szko­ły z klas mun­du­ro­wych 11 grud­nia 2018 r. na zapro­sze­nie Medycz­ne­go Cywil­no-Woj­sko­we­go Koła Nauko­we­go Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych im. gen. Tade­usza Kościusz­ki we Wro­cła­wiu uczest­ni­czy­ła w wykła­dach i warsz­ta­tach pt. „Ele­men­ty ratow­nic­twa tak­tycz­ne­go”. Po uro­czy­stym otwar­ciu ucznio­wie i opie­ku­no­wie wysłu­cha­li trzech wykła­dów, któ­rych tre­ści nawią­zy­wa­ły do tema­ty­ki póź­niej odby­wa­ją­cych się na tere­nie Aka­de­mii warsz­ta­tów. Były nimi: „Ewa­ku­acja poszko­do­wa­nych z pola wal­ki”,  „Bada­nie ura­zo­we MAR­CHE”  oraz „Spo­so­by tamo­wa­nia krwo­to­ków w warun­kach polo­wych”.  Pre­le­gen­ta­mi  wykła­dów byli człon­ko­wie koła nauko­we­go, posia­da­ją­cy odpo­wied­nie prze­szko­le­nie z pre­zen­to­wa­nej tema­ty­ki.

Dru­ga część spo­tka­nia, skła­da­ją­ca się z warsz­ta­tów, odby­wa­ła się w głów­nej mie­rze na tere­nie otwar­tym Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych.  Nasi ucznio­wie wraz z inny­mi gru­pa­mi zapo­zna­wa­li się z ele­men­ta­mi ratow­nic­twa tak­tycz­ne­go na sze­ściu punk­tach naucza­nia.  Uczy­li się  prze­pro­wa­dzać ewa­ku­ację poszko­do­wa­nych ze stre­fy ognio­wej, zakła­dać rur­kę ust­no-gar­dło­wą w celu udroż­nie­nia gór­nych dróg odde­cho­wych, bada­nia typu MAR­CHE oraz tamo­wa­nia masyw­nych krwo­to­ków z koń­czyn przy wyko­rzy­sta­niu opa­ski uci­sko­wej typu CAT. Dodat­ko­wym punk­tem było wyko­rzy­sta­nie spe­cja­li­stycz­ne­go sprzę­tu do tamo­wa­nia krwo­to­ków z mied­ni­cy oraz miejsc trud­no dostęp­nych.

Na zakoń­cze­nie warsz­ta­tów prze­pro­wa­dzo­no symu­la­cję medycz­ną, któ­ra mia­ła na celu  prak­tycz­ne wyko­rzy­sta­nie przez uczest­ni­ków zdo­by­tej na wykła­dach i warsz­ta­tach wie­dzy i umie­jęt­no­ści. Ucznio­wie w smu­gach dymu i odgło­sów wybu­chów pozo­ro­wa­ne­go pola wal­ki, po roz­po­zna­niu obra­żeń, ewa­ku­owa­li „ran­ne­go” do bez­piecz­nej stre­fy. Nasi ucznio­wie, podob­nie jak i inni uczest­ni­cy otrzy­ma­li zaświad­cze­nia o udzia­le w wykła­dach i warsz­ta­tach pt. „Ele­men­ty ratow­nic­twa tak­tycz­ne­go”.