Zawody i szkolenie wojskowe w Bolesławcu

Trzy dni po szko­le­niu w Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych, 14 grud­nia 2018 r. gru­pa uczniów ZSTiL (I i II kla­sa) wzię­ła udział w Zawo­dach Spor­to­wo-Obron­nych z oka­zji Pik­ni­ku Mili­tar­ne­go dla Nie­pod­le­głej dla uczniów klas mun­du­ro­wych. Zawo­dy spor­to­we oraz Tur­niej Strze­lec­ki odby­wa­ły się o puchar Dowód­cy 23. Ślą­skie­go Puł­ku Arty­le­rii oraz puchar Pre­ze­sa Sto­wa­rzy­sze­nia 62 KS Com­man­do. Pod­czas zawo­dów odby­wa­ło się szko­le­nie na punk­tach naucza­nia: budo­wa oraz nauka roz­kła­da­nia i skła­da­nia bro­ni dłu­giej i krót­kiej, budo­wa oraz nauka uzbra­ja­nia gra­na­tów RG42 i F1, łado­wa­nie i roz­ła­do­wa­nie maga­zyn­ka (30 naboi), ścież­ka saper­ska, rzut gra­na­tem, musz­tra poje­dyn­cze­go żoł­nie­rza, musz­tra dru­ży­ny i plu­to­nu, oraz bieg na dystan­sie dwóch km w kon­ku­ren­cji indy­wi­du­al­nej.
W zawo­dach, tym razem naszym uczniom suk­ce­su z listo­pa­do­wych zawo­dów (III miej­sce) nie uda­ło się powtó­rzyć, ale pod­no­si­li swo­ją wie­dzę woj­sko­wą na poszcze­gól­nych punk­tach naucza­nia. Mie­li rów­nież moż­li­wość zapo­zna­nia się ze sprzę­tem arty­le­ryj­skim, jaki jest na wypo­sa­że­niu 23. Ślą­skie­go Puł­ku Arty­le­rii. Orga­ni­za­to­rzy zadba­li, by dla wszyst­kich uczniów nie zabra­kło woj­sko­wej gro­chów­ki.