Dnia 17.01.2019 roku (Dzień Wszyst­kich Faj­nych) odbę­dzie się kon­kurs na naj­lep­sze prze­bra­nie za ulu­bio­ną postać lite­rac­ką.
Oso­by bio­rą­ce udział zosta­ną tego dnia zwol­nio­ne z odpy­ty­wa­nia 🙂
Nie zapo­mnij­cie się prze­brać 😉