Turniej CS:GO — rozgrywka

Publi­ku­je­my wynik loso­wa­nia grup i roz­pi­sa­ną roz­gryw­kę pierw­sze­go dnia tur­nie­ju. Pli­czek do pobra­nia tutaj. Pro­szę o uważ­ne zapo­zna­nie się z jego tre­ścią.