Turniej CS — kolejny dzień.

Zmia­na pla­nów jeśli cho­dzi o jutro. Z uwa­gi na pro­ble­my tech­nicz­ne i duże opóź­nie­nia na proś­bę zawod­ni­ków został na jutro prze­nie­sio­ny mecz Record Skocz­ni vs Tęczo­we­tu­bi­sie. Powo­li usu­wa­my uster­ki więc liczę, że jutro pój­dzie spraw­nie. Zło­śli­wość rze­czy mar­twych i pecho­we uszko­dze­nie swit­cha :(. Usta­li­li­śmy godzi­nę 12:00 ale jed­nak zapro­po­nu­ję 13:00. W związ­ku z tym, że gru­py 2 nie może­my kon­ty­nu­ować bez wyni­ku wyżej wspo­mnia­ne­go meczu to musi­my roz­po­cząć mecze dnia jutrzej­sze­go od gru­py 3. W związ­ku z tym zapra­szam dru­ży­ny:
8:00 Esport Isee vs Zwy­ciez­cy
9:00 Faj­ne chło­pa­ki vs Blind Gamers
10:00 Wygra­ny z meczu o 8:00 vs wygra­ny z meczu o 9:00
11:00 Prze­gra­ny z meczu o 8:00 vs prze­gra­ny z meczu o 9:00
12:00 Prze­gra­ny z meczu o 10:00 bs wygra­ny z meczu o 11:00
13:00 Rekord Skocz­ni vs Tęczo­we tubi­sie
14:00 Wygra­ny z meczu (Nie­grzecz­ne Urwi­sy vs Mono­tle­nek Diwi­do­ru — mecz jest w trak­cie) vs wygra­ny z meczu o 13:00
I tu nie­ste­ty, ale będzie­my zmu­sze­ni w kolej­nym dniu (czwar­tek) zapro­sić dalej do meczy dru­ży­ny z gru­py 2.