Pierwsze zajęcia z projektu unijnego

W ponie­dzia­łek, 04 mar­ca 2019, uprzej­mie zapra­szam do sali 303. Będzie moż­na zapi­sać się na kon­kret­ne ter­mi­ny na warsz­ta­ty z poru­sza­nia się po ryn­ku pra­cy, doradz­twa indy­wi­du­al­ne­go oraz warsz­ta­ty z kom­pe­ten­cji spo­łecz­nych.

ZAPRA­SZAM!