Wolontariusze na Biegu Piastów

W dniach 13 mar­ca 2019 r. gru­pa uczniów naszej szko­ły bra­ła udział jako wolon­ta­riu­sze pod­czas 43. Bie­gu Pia­stów. Nasi ucznio­wie dzia­ła­li na punk­cie żyw­no­ścio­wym, depo­zy­cie oraz na mecie.
W trak­cie tej impre­zy, jeden z naszych uczniów dołą­czył do gru­py wolon­ta­riu­szy “Wolo­Ti­gers” któ­ra zaj­mu­je się róż­ny­mi wolon­ta­ria­ta­mi pod­czas zawo­dów spor­to­wych na tere­nie Pol­ski.
W okre­sie trwa­nia zawo­dów wzię­ło w nich udział oko­ło 4383 zawod­ni­ków z ponad 20 kra­jów.
Pod­czas bie­gu na 50 km (zali­cza­nym do bie­gów Worl­dlop­pet) nasza szkol­na mło­dzież jak i zawod­ni­cy mie­li oka­zję spo­tkać Justy­nę Kowal­czyk.