Konkurs fotograficzny

Dol­no­ślą­ski Zespół Par­ków Kra­jo­bra­zo­wych Oddział Jele­nia Góra ser­decz­nie zapra­sza uczniów szkół pod­sta­wo­wych (kla­sy VI-VIII), kla­sy III gim­na­zjum oraz mło­dzież szkół śred­nich do udzia­łu w woje­wódz­kim kon­kur­sie foto­gra­ficz­nym pt. „Mój ulu­bio­ny park przy­pa­ła­co­wy wio­sną”. Pra­ce kon­kur­so­we nale­ży prze­sy­łać do 10 maja 2019 roku na adres — Dol­no­ślą­ski Zespół Par­ków Kra­jo­bra­zo­wych Oddział Jele­nia Góra, ul. Kamien­no­gór­ska 2, 58570 Jele­nia Góra.

Szcze­gó­ły: http://www.dzpk.pl/pl/konkursy-imprezy/852-konkurs-fotograficzny-pt-moj-ulubiony-park-przypalacowy-wiosna-jelenia-gora.html