Warsztaty wielkanocne

Dnia 04.04.2019r. w biblio­te­ce szkol­nej odbę­dą się warsz­ta­ty wiel­ka­noc­ne, któ­re dadzą nie­po­wta­rzal­ną moż­li­wość twór­cze­go przy­go­to­wa­nia się do świąt Wiel­kiej Nocy i stwo­rze­nia deko­ra­cji ide­al­nej do wiel­ka­noc­ne­go koszycz­ka lub na świą­tecz­ny stół.

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne zapra­szam po szcze­gó­ły do biblio­te­ki szkol­nej.