Teatr

Dnia 2 kwiet­nia 2019 r. gości­li­śmy w naszej szko­le akto­rów z Teatru Edu­ka­cji i Pro­fi­lak­ty­ki „Maska” z Kra­ko­wa z przed­sta­wie­niem pt:„Zaplątana w sie­ci”. Tema­tem prze­wod­nim był pro­blem uza­leż­nie­nia od inter­ne­tu i nośni­ków infor­ma­cji, a celem było uświa­da­mia­nie zagro­żeń wyni­ka­ją­cych z pozo­sta­wie­nia mło­dych ludzi samych sobie z pro­ble­mem uza­leż­nie­nia.