Spotkanie w BWA w jeleniej górze

14 maja 2019 r. ucznio­wie z kla­sy I oraz IIa uczest­ni­czy­li w spo­tka­niu z Kon­ra­dem Czer­ni­kiem pt. “Gry wideo. Zaba­wa a rze­czy­wi­stość. ” Spo­tka­nie było poświę­co­ne mecha­ni­zmom funk­cjo­no­wa­nia współ­cze­snej bran­ży gier wideo. Spo­tka­nie było bar­dzo cie­ka­we. Pre­le­gent poka­zał spo­so­by two­rze­nia posta­ci w grach kom­pu­te­ro­wych, w jaki spo­sób za pomo­cą rysun­ku odzwier­cie­dlić cha­rak­ter takiej posta­ci. Dodat­ko­wo mówił też o etycz­nej odpo­wie­dzial­no­ści bran­ży gier za powsta­ją­ce dzie­ło.

Dodat­ko­wo ucznio­wie uczest­ni­czy­li w BWA w pre­zen­ta­cji tech­no­lo­gii VR. Mie­li moż­li­wość prze­te­sto­wać moż­li­wo­ści wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści.