Podręczniki

Infor­mu­je­my, że pod­ręcz­ni­ki do poszcze­gól­nych przed­mio­tów kształ­ce­nia ogól­ne­go i zawo­do­we­go zosta­ną poda­ne uczniom przez nauczy­cie­li na począt­ku roku szkol­ne­go 2019/2020.