Dziennik Elektroniczny

Rodzi­ce, Ucznio­wie !!

Jeśli chce­cie zało­żyć kon­to w dzien­ni­ku elek­tro­nicz­nym prze­każ­cie pro­szę swo­je  adre­sy e‑mail do wycho­waw­cy kla­sy.

Następ­nie (po dopi­sa­niu do sys­te­mu adre­su e‑mail przez wycho­waw­cę) pro­szę sko­rzy­stać z instruk­cji zało­że­nia kon­ta.

Dodat­ko­wo udo­stęp­nia­my instruk­cje obsłu­gi dzien­ni­ka: