List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Publi­ku­je­my list Dol­no­ślą­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty adre­so­wa­ny do Rodzi­ców. Do prze­czy­ta­nia jest tutaj.