Konkurs Euromania

4 paź­dzier­ni­ka 2013 r. pię­cio­ro uczniów:

  • Daria Alek­san­dro­wicz III LO,
  • Patry­cja Mał­kow­ska II LO,
  • Patryk Sku­pin III LO,
  • Grze­gorz Dzie­ru­go III Tech­ni­kum,
  • Kry­stian Konop­ka­III Tech­ni­kum

repre­zen­to­wa­ło nasza szko­łę w fina­ło­wym eta­pie kon­kur­su “Euro­ma­nia — Pol­ska korzy­sta”, któ­ry odbył się w Wał­brzy­chu. Doty­czył on wie­dzy uczniów o fun­du­szach euro­pej­skich pozy­ski­wa­nych i wyko­rzy­sty­wa­nych przez Pol­skę. Pyta­nia były o róż­nym stop­niu trud­no­ści, a kon­kurs zor­ga­ni­zo­wa­no na wzór tele­tur­nie­ju “Jeden z dzie­się­ciu”. Nasza dru­ży­na zaję­ła wyso­kie, pią­te miej­sce.

Gra­tuluje­my!