Konkurs “Książka w fotografii” rozstrzygnięty.

15.01.2014r. jury w skła­dzie: p. Sta­ni­sław Kuta i p. Robert Lipaw­ski wybra­ło ze zgło­szo­nych prac tę jedy­ną, któ­ra wygra­ła kon­kurs. Autor­ką zwy­cię­skiej foto­gra­fii jest Nata­lia Wój­to­wicz z kl. I T.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych suk­ce­sów.

zd01