Licealiada

Pre­sti­żo­we II miej­sce w fina­le Dol­no­ślą­skiej Lice­alia­dy Mło­dzie­ży w Lek­kiej Atle­ty­ce  w bie­gu na 100 m zdo­był nasz tego­rocz­ny absol­went  Tech­ni­kum — Mate­usz Turo­wicz  . Bar­dzo się cie­szy­my,  ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my  i życzy­my suk­ce­sów spor­to­wych w przy­szło­ści!!!