Wycieczka do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku k/Warszawy

8 maja 2014 roku w ramach pro­jek­tu „Moder­ni­za­cja Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go na Dol­nym Ślą­sku II” odby­ła się ostat­nia wyciecz­ka zawo­do­znaw­cza w tym roku szkol­nym dla 20-stu uczniów klas tech­ni­kum do Naro­do­we­go Cen­trum Badań Jądro­wych w Świer­ku koło War­sza­wy. W tym insty­tu­cie mło­dzież bra­ła udział w wykła­dach zwią­za­nych z pro­mie­nio­wa­niem joni­zu­ją­cym, zwie­dza­ła jedy­ny czyn­ny pra­cu­ją­cy reak­tor jądro­wy na tere­nie Pol­ski, oraz bra­ła udział w zaję­ciach labo­ra­to­rium pomia­rów pro­mie­nio­wa­nia. Na tere­nie tego ośrod­ka ucznio­wie z naszej szko­ły pozna­wa­li fak­ty i mity na temat zagro­żeń zwią­za­nych z pra­cą reak­to­rów ato­mo­wych jako alter­na­ty­wy wytwa­rza­nia ener­gii elek­trycz­nej dla elek­trow­ni węglo­wych. Wie­dza ta pozwa­la na rze­czy­wi­sty, wła­sny pogląd na temat ener­gii pozy­ski­wa­nej z ato­mu, a nie opie­ra­nie się na czę­sto błęd­nych infor­ma­cjach poda­wa­nych w sze­ro­ko poję­tych mediach.