Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

Świę­to zosta­ło usta­no­wio­ne przez Mię­dzy­na­ro­do­we Sto­wa­rzy­sze­nie Biblio­te­kar­stwa Szkol­ne­go w 1999r. Naj­pierw był to jeden dzień, od 2008r – cały paź­dzier­nik.
Mię­dzy­na­ro­do­we Sto­wa­rzy­sze­nie Biblio­te­kar­stwa Szkol­ne­go dzia­ła od 1971r. Zrze­sza Biblio­te­ka­rzy szkol­nych, nauczy­cie­li, wydaw­ców oraz inne oso­by zaan­ga­żo­wa­ne w spra­wy biblio­te­kar­stwa szkol­ne­go. Celem sto­wa­rzy­sze­nia jest przede wszyst­kim roz­wój biblio­tek szkol­nych we wszyst­kich kra­jach.

W związ­ku z obcho­da­mi tego świę­ta biblio­te­ka ogła­sza kon­kurs na wiersz lub hasło pro­mu­ją­ce biblio­te­kę szkol­ną.
Zain­te­re­so­wa­nych uczniów pro­si­my o kon­takt z nauczy­cie­lem – biblio­te­ka­rzem.

Regu­la­min kon­kur­su w zakład­ce BIBLIO­TE­KA.

Kto czy­ta książ­ki, ten żyje podwój­nie”
Umber­to Eco