Konkurs nie tylko dla zakochanych.

Z oka­zji zbli­ża­ją­ce­go się świę­ta zako­cha­nych zapra­szam do udzia­łu w Kon­kur­sie Walen­tyn­ko­wym. Szcze­gó­ły w zakład­ce BIBLIO­TE­KA.